قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۴

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد1338
تاریخ نشر

27/07/1338

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

طرز تشکیل کانون اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت طفل در هر یک از قسمتهای کانون مزبور طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود و به اطفال باید برحسب استعداد در مدت محکومیت آنها حرفه ای آموخته شود.