قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۴

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد1338
تاریخ نشر

27/07/1338

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد ماده قبل ( ماده ۱۳ در صورتی که یک یا چند طفل به شرکت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده یا در ارتکاب جرم معاونت کرده باشند فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. ) مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان خود فقط می تواند به دادگاه مدنی مراجعه نماید.