قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۰

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۰
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد1338
تاریخ نشر

27/07/1338

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.