قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه های فرشبافی - ماده واحده

عنوانقانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه های فرشبافی - ماده واحده
گونهحقوق کودک
سال تولد1347
تاریخ نشر

14/11/1347

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال تمام را به هر عنوان در کارگاه های فرشبافی به کار گمارد به حبس تادیبی از شش ماه تا یک سال و تادیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تادیبی و تادیه سیصد هزار ریال غرامت می باشد.
کارگاه های موضوع ماده ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره - دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکت های تعاونی فرشبافان و برخورداری کامل کارگران قالی بافی را از مقررات قوانین کار و بیمه های اجتماعی فراهم سازد.

دسته و برچسب: