طرح تجربی : سهم کودکان در ادبیات گذشته ی ایران

عنوانطرح تجربی : سهم کودکان در ادبیات گذشته ی ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی151ن ا
نویسندگانسرامی, قدمعلی
تاریخ تولد - وفات

1312-

ناشرفصلنامه کانون
سال تولد1353
تاریخ نشر

تابستان 1353

شماره

دوره ی اول ش 2

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه21-43
موضوعادبیات كودكان, سرامی، قدمعلی, فصلنامه کانون, مقاله
متن کامل

بررسی و تحلیل وجود ادبیات کودکان در ایران از دوران باستان تا پس از ورود اسلام و جستجوی ردپای ادبیات کودکان در جای جای متون فارسی.