صمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان

صمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان
عنوانصمد بهرنگی، عمو جلیل و بهروز دهقانی، آخیرجان
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبهروز دهقانی, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل