سرباز حلبی(۳۱)

سرباز حلبی(۳۱)
عنوانسرباز حلبی(۳۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٧

شماره صفحهص٣١
وضعیت رنگ

حجم(عروسک و دکور) و طراحی(مداد)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, سرباز حلبی, منابع دیداری, کتاب مصور
متن کامل