دختران روستای ونیق ارسباران

دختران روستای ونیق ارسباران
عنواندختران روستای ونیق ارسباران
گونهعکس
شماره دسترسی113 ع
سال انتشار1348
تاریخ نشر

خرداد 1348

وضعیت رنگ

رنگي

موضوعدختران, عکس
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل