دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان

دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان
عنواندانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان
گونهعکس
سال انتشار1306
تاریخ نشر

1927= (1306)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه مختلط, نمایش مدرسه
منابع

Sarshar, Human. Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews. 2002

متن کامل