خانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز

خانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز
عنوانخانواده جبار باغچه بان با کودکان کودکستان شیراز
گونهعکس
شماره دسترسی2-102 ع
سال انتشار1311
تاریخ نشر

فروردين 1311

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعصفیه میر بابایی, عکس, کودکستان شیراز
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل