خانواده‌ی حکیم، تهران

خانواده‌ی حکیم، تهران
عنوانخانواده‌ی حکیم، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۳
تاریخ نشر

۴ جولاي ۱۹۲۴= (۱۳۰۳)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعپسران, دختران, عکس
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل