جبار باغچه‌ بان، تبریز

جبار باغچه‌ بان، تبریز
عنوانجبار باغچه‌ بان، تبریز
گونهعکس
شماره دسترسی1-102 ع
سال انتشار1306
تاریخ نشر

1306

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعثمین باغچه بان, عکس, پسران
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

از چپ: جبار باغچه بان، ثمین باغچه‌ بان، ؟، جاوید فیوضات پسر ابوالقاسم خان فیوضات (رئیس فرهنگ تبریز)، فیوضات(ابوالقاسم خان نیست). خط روی تخته پشت خط جاوید فیوضات است که در مدت پنج ماه الفبا را از میرزا جبار فرا گرفته.