بزرگترین خانه ی دنیا(۲۲)

بزرگترین خانه ی دنیا(۲۲)
عنوانبزرگترین خانه ی دنیا(۲۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص[٢٢]
وضعیت رنگ

نقاشی ( مداد رنگی)

موضوعبزرگترین خانه ی دنیا, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری, کتاب تصویری
متن کامل