اشیاء ساخته شده در سال دهه ۱۰ ش.

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال دهه ۱۰ ش. ساخته شده‌است.