منابع دیداری

این رده دارای دسته‌های زیر است:

  • تصویر: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌ها و نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
    تصویرکتاب: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
    تصویرنشریه: این زیردسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى گزیده‌ی تصاویر نشریه‌هاى کودکان و نوجوانان (منابع اولیه) را داراست.
  • عکس: این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.
  • پوستر: این دسته شامل اطلاعات توصیفى و تحلیلى، پوستر نمایش ها و فیلم های کودکان و نوجوانان را داراست.

در دسته «منابع دیداری» ۵۳۶۰ سند موجود است.