اشیاء از جنس «چوب»

در ساخت ۳۲۴ شیء از «چوب» استفاده شده‌است.