اشیاء از جنس «پشم بز»

در ساخت ۱ شیء از «پشم بز» استفاده شده‌است.