اشیاء ساخته شده در «گازرخان»

از اشیاء موجود، ۵ شیء در «گازرخان» ساخته شده‌است.