پیشینه و خاستگاه «گردنای»

از اشیاء موجود، ۷ شیء پیشینه و خاستگاه «گردنای» دارد.

در لغتنامه دهخدا به نقل از کتاب برهان قاطع به وسیله ای به نام "گردنای" یا "گردنا" اشاره شده است که در توصیف آن آمده است:

گردنای [ گ َ / گ ِ ] (اِ)چوبی را گویند که بر آن غلطکی نصب سازند و به دست طفلان دهند تا راه رفتن را بیاموزند. (برهان ). روروک.

البته به مرور زمان شاهد تغییراتی در شکل و جنس این وسیله هستیم .