اهدائی‌های «فرهاد فرهومند»

اهدائی‌های «فرهاد فرهومند» به موزه فرهنگ کودکی ۸ شیء است.