اهدائی‌های «فرزانه طاهری قندهاری»

اهدائی‌های «فرزانه طاهری قندهاری» به موزه فرهنگ کودکی ۵ شیء است.