اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «محمد اینانلو شاهوردی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء به‌وسیله‌ی «محمد اینانلو شاهوردی» ساخته شده‌است.