اشیاء ساخته شده به‌وسلیه‌ی «فرهاد فرهومند»

از اشیاء موجود، ۹ شیء به‌وسیله‌ی «فرهاد فرهومند» ساخته شده‌است.