‌ه‍م‌ م‍ی‍‍ه‍ن‍‍ان‌ ‌ع‍زی‍ز

عنوان‌ه‍م‌ م‍ی‍‍ه‍ن‍‍ان‌ ‌ع‍زی‍ز
گونهمقاله
نویسندگانشورای ملی جمعیت ایرانی حمایت از کودکان,
ناشرح‍م‍‍ای‍ت‌ک‍ودک‍‍ان
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

ف‍روردی‍ن ‌۱۳۳۲

شماره

س ١ ش ١٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١-٢
موضوعآموزش اجباری, بهداشت کودک, جمعیت ایرانی حمایت کودکان, حقوق كودک, حمایت کودکان, ش‍ور‌ا‌ی‌ م‍ل‍‍ی‌ ج‍م‍‍ع‍ی‍ت‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان, مقاله, نهادهای اجتماعی
متن کامل

درخواست همیاری مردم با جمعیت ایرانی حمایت از کودکان در سومین سال فعالیت این نهاد برای کمک به تأمین بهداشت، بهسازی آموزش و پرورش و رعایت حقوق کودکان و نوجوانان در ایران.Asics shoes | Nike