‌لای‍ح‍ه‌ ت‍ج‍دی‍د س‍ازم‍ان‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍زوظای‍ف ‍ آن‌

عنوان‌لای‍ح‍ه‌ ت‍ج‍دی‍د س‍ازم‍ان‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و ع‍دم‌ ت‍م‍رک‍زوظای‍ف ‍ آن‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۸۵ت‌
فرستندهنخست وزیر,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۰ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, نخست وزیر
متن کامل

دراین لایحه که برای توانمندسازی وت‍ج‍دی‍د س‍ازم‍ان‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ تنظیم شده به تعریف از تشکیلات اداری و واحدهای آموزش وپرورش وظایف واختیارات آموزش وپرورش ،اعضای شورای آموزش وپرورش وتشکیل مناطق آموزشی پرداخته شده وحدود توانایی های واختیارات وزارت آموزش وپرورش روشن شده است. امضای ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر،وزیر آموزش وپرورش،وزیر اقتصاد ودارایی درانتهای لایحه وجود دارد .