‌انجمن ملی ایرانی ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان

عنوان‌انجمن ملی ایرانی ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان
گونهسند
شماره دسترسی۶۰۵ت‌
فرستندهعلا, حسین
گیرندهوزیر فرهنگ,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

۱دی ۱۳۳۱

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶ص‌
موضوعاساسنامه, انجمن ملی حمایت کودکان, حسین‌ علا (نایب‌ رئیس‌ انجمن‌ ملی‌ ایرانی‌ حکایت‌ کودکان‌), ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍لا (ن‍ایب‌ رئ‍ی‍س‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌), سند, منابع نوشتاری, وزیر فرهنگ, یونیسف
متن کامل

دع‍وت‌ ب‍رای ‌ش‍رک‍ت‌ در ج‍ل‍س‍ه‌ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ م‍لی ایرانی ح‍م‍ایت‌ ک‍ودک‍ان ‌(کمیته ملی ایرانی یونیسف) برای انتخاب هیئت مدیره و نسخه ای از اساسنامه تازه تصویب شده‌ی این انجمن. مفاد این اساسنامه، به: وظایف کمیته، سازمان کمیته، هیئت مدیره و وظایف آن، دبیر و وظایف دبیر و دیگر اعضا آن می پردازد.buy footwear | Yeezy Boost 350 Trainers