۲۳ بیست و سه سال با کیهان و بچه ها

عنوان۲۳ بیست و سه سال با کیهان و بچه ها
گونهمقاله
شماره دسترسی١١٨١٩
نویسندگانبدیعی, جعفر
ناشرسالنامه مطبوعات کودک و نوجوان
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٢٧-٣٢٩
موضوعجعفر بدیعی, کیهان بچه ها (نشریه), نشریه دولتی, نشریه ها
متن کامل

خاطرات جعفر بدیعی مؤسس و مدیر مسئول هفته نامه ی "کیهان بچه ها" در باره ی چگونگی شکل گیری نشریه ی "کیهان بچه ها" در مؤسسه ی کیهان، دست اندرکاران این نشریه و چگونگی تهیه ی مطالب آن.best Running shoes brand | nike fashion