یک خانواده فرادست

یک خانواده فرادست
عنوانیک خانواده فرادست
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵\۱۶*۵\۲۰
موضوعپسران, عکس
منابع

آرشیو موسسه پؤوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

دوران قاجار