یک خاطره فرهنگی

عنوانیک خاطره فرهنگی
گونهمقاله
نویسندگانبیضایی, ذکایی
ناشرخاطرات وحید: شامل گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۵۰

شماره

دوره جدید، س۹ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱۰
موضوعتعلیم و تربیت (نشریه), خاطرات, خاطرات وحید, ذکایی بیضایی, مدرسه غیردولتی, مقاله
متن کامل

خاطره ی ذکائی بیضائی درباره ی درخواست مجوز نشریه ی تعلیم و تربیت و تدریس رایگان درس های عربی و ادبیات در دبیرستان های ملی.Sports News | Nike SB