یک جوبیله و هشت جامبوری

عنوانیک جوبیله و هشت جامبوری
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٤ک
پدیدآورندگانصدری, ابراهیم
ناشرسازمان ملی پیش‌آهنگی ایران‌
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٤٧ص‌
اندازه١٦×٢٤س.م.
پدیدآورندگان

نگارش ابراهیم صدری

موضوعابراهیم صدری, ادبیات تالیف, پیشاهنگی, سازمان ملی پیش آهنگی ایران, غیرداستان, کتاب
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

عکس

بهاء

٤٥ ریال‌

متن کامل

تعریف جامبوری و دیگر نشانه های پیشاهنگی و معرفی جامبوری کشورهای مختلف.Running sports | Air Jordan Sneakers