یمینی شریف در مدرسه روش نو

عنوانیمینی شریف در مدرسه روش نو
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۵⁄۷*۱۲
موضوععکس, مدرسه روش نو, مدرسه غیردولتی
منابع

مجموعه خانواده عباس یمینی شریف

متن کامل

مدرسه روش نوSports Shoes | Men Nike Footwear

یمینی شریف در مدرسه روش نو