یادگیری

عنوانیادگیری
گونهگنج واژه - تزاروس
سال انتشارنوشته شده
متن کامل

هر تغییر در رفتار، دانش، صلاحیت و یا توانایی انسان که قابل حفظ‌ کردن باشد و نسبت دادن آن به رشد فیزیکی یا الگوهای رفتاری موروثی میسر نباشد