گ‍زارش‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و ه‍دف‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

عنوانگ‍زارش‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و ه‍دف‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
گونهسند
شماره دسترسی۴۸۳ت‌
فرستندهوزارت آموزش و پرورش. دفتر وزیر,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۷
تاریخ نشر

۲۴-۲۸مرداد ۱۳۵۷

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۱ص‌
موضوعسند, منابع نوشتاری, وزرارت آموزش وپرورش ،دفتر وزیر
متن کامل

گزارشی از س‍م‍ی‍ن‍ار برگزارشده به وسیله وزارت آموزش وپرورش با ریاست وزیر آموزش وپرورش.دراین سمیناربه موضوع هدف های آموزش وپرورش همگانی ومتوسطه ،آموزش متوسطه فنی ،تربیت معلم وفعالیت ها وبرنامه های مدارس تجربی پرداخته شده است .درپایان شرکت کنندگان درباره موضوع ها به توافق رسیدند .این گزارش متن توافق ها ست