گ‍زارش‌ ت‍ل‍گ‍راف‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا وش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا

عنوانگ‍زارش‌ ت‍ل‍گ‍راف‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا وش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا
گونهسند
شماره دسترسی۲۵۹ت‌
فرستندهحذفی,
محل نگهداریم‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۲۰
تاریخ نشر

۱۴خرداد ۱۳۲۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعبشیر فرهمند،, سند, صفاری, طباطبایی, عطایی, منابع نوشتاری, وفایی
متن کامل

گ‍زارش‌ ت‍ل‍گ‍راف‍ی‌ اس‍ت‍ان‍ه‍ا وش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا از ت‍بری‍ز، لاه‍ی‍ج‍ان‌، م‍لای‍ر، پ‍ی‍ل‍ه‌س‍وار، اه‍وازدرباره فعالیت های مربوط به س‍ازم‍ان‌ پ‍رورش‌ اف‍ک‍ار و ت‍اس‍ی‍س‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ادران‌ و ن‍وزادان‌، کنترل بیماریهای واگیروکشاورزی .Asics footwear | Men’s shoes