گنجینه فرهنگ مردم

عنوانگنجینه فرهنگ مردم
گونهمقاله
ناشرروزنامه اجتماع ملی
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

۳۱ مرداد ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
موضوعانجوی شیرازی، ابوالقاسم
متن کامل

اشاره به ارزشمندی نگهداری و حفظ فرهنگ مردم و معرفی مجموعه ی «گنجینه ی فرهنگ مردم» که به کوشش انجوی شیرازی منتشر شده است. در ادامه به مجوعه ی «قصه های ایرانی» و «تمثیل و مثل» ، «بازیهای نمایشی» و «چشن ها و آداب و معتقدات زمستان»، که از این سری انتشارات هستند اشاره شده است.