گنجشک و مردم(۶)

عنوانگنجشک و مردم(۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرممیز, مرتضی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۵-۱۳۸۴

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص۶
وضعیت رنگ

نقاشی(آبرنگ و پاستل)

موضوعآبرنگ, پاستل, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گنجشک و مردم, گنجشک و مردم (کتاب), مرتضی ممیز, منابع دیداری
متن کامل
گنجشک و مردم(۶)