گمشده ی لب دریا(۲۶-۲۷)

گمشده ی لب دریا(۲۶-۲۷)
عنوانگمشده ی لب دریا(۲۶-۲۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزمانی, محمد زمان
تاریخ تولد - وفات

١٣٠١-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٧

شماره صفحهص٢٦-٢٧
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)و چاپ دستی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گمشده ی لب دریا, محمد زمان زمانی, منابع دیداری
متن کامل