گل سرخ(۲)

گل سرخ(۲)
عنوانگل سرخ(۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتوپاز, م.
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨

شماره صفحهص٢
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش و ماژیک)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گل سرخ, م توپاز, منابع دیداری
متن کامل