گلهای رنگارنگ

عنوانگلهای رنگارنگ
گونهنشریه
پدیدآورندگانمربی, موسسه
ناشرموسسه مربی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۱۲
تاریخ نشر

۱۳۱۲-۱۳۱۳ / ۱۳۲۰-۱۳۲۶

زبان انتشارفارسی
اندازه٧/١٢*٢١س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز: موسسه مربی

گروه سنینوجوانان، كودكان
فاصله انتشارماهانه
موضوعگلهای رنگارنگ, موسسه مربی, نشریه, نشریه خردسالان, نشریه سازمانی, نشریه نوجوانان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣١٢: ج ٢ (سیزدهمین نشریه)، ج٣. ١٣١٣: ج٤، ج٥

یادداشت ها

وابسته به: موسسه مربی

تیراژ٣٠٠٠ ن
بهاء

٥ ریال

متن کامل

مجموعه‌ی گلهای رنگارنگ شامل: داستان، شعر و مطالب خواندنی و سرگرم کننده بود. این نشریه از سال ۱۳۱۲ به شکل ماهانه از سوی مؤسسه‌ی مربی در ۳ هزار نسخه منتشر می‌شد، به گفته‌ی خود دست‌اندرکاران برای همگان بود. در شماره‌ی ...