گفتگو در ناهارخوران دوستان: آیا باید بچه ها را تنبیه بدنی کنیم ؟

عنوانگفتگو در ناهارخوران دوستان: آیا باید بچه ها را تنبیه بدنی کنیم ؟
گونهمقاله
نویسندگاناعتمادی, ر
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۷ آبان ۱۳۵۰

شماره

س۶ ش۲۶۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
پدیدآورندگان

ر. اعتمادی

موضوعتنبیه بدنی, تنبیه کودکان, جوانان امروز, ر. اعتمادی, رابطه والدین و فرزند, مقاله
متن کامل

گفتگویی درباره ی تنبیه بدنی و نقش والدین در تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان.