گفتگو با منصور خلج کارگردان ماهی سیاه کوچولو: ماهی سیاه کوچولو راهی تأتر شهر شد

عنوانگفتگو با منصور خلج کارگردان ماهی سیاه کوچولو: ماهی سیاه کوچولو راهی تأتر شهر شد
گونهمقاله
نویسندگانخسروجاه, شهناز
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۷

شماره

س۴ ش۵۹۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعخسروجاه، شهناز, خلج، منصور, رستاخیز, صمد بهرنگی, ماهی سیاه کوچولو (نمایش), ماهی سیاه کوچولو (نمایشنامه), مقاله
متن کامل

گفت و گو با منصور خلج، کارگردان نمایشنامه ی " ماهی سیاه کوچولو " اثر صمد بهرنگی درباره ی علت انتخاب قصه، زبان استفاده شده برای برگردان این متن از قصه به نمایش، گروه سنی مخاطب (کودکان یا نوجوانان ) و میزان تجربه ی بازیگران.Asics shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles