گفتگویی با خانم برسابه

عنوانگفتگویی با خانم برسابه
گونهمقاله
شماره دسترسی٩٧٣٩
ناشرپیوند مهر (ویژه نامه ماهنامه آموزش و پرورش، بزرگداشت معلم)
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

١٦ مهر ١٣٥٧

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١-٣٦
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

موضوعکودکستان برسابه, کودکستان ها, مصاحبه ها, هوسپیان، برسابه
متن کامل

گفت و گویی با خانم برسابه هوسپیان درباره ی کودکستان برسابه، سایر فعالیت ها و تحصیلاتش.latest Nike release | nike fashion