گفتنی ها(۲۳)

گفتنی ها(۲۳)
عنوانگفتنی ها(۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۲۳
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, گفتنی ها, منابع دیداری
متن کامل