گزارش بازرسی مدرسه قاجاریه

عنوانگزارش بازرسی مدرسه قاجاریه
گونهسند
شماره دسترسی۶۵۰۶ت
محل نگهداریسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۲۹۰
تاریخ نشر

[۱۲شعبان۱۳۲۹ق.]=(۱۲۹۰)

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعحسن رشدیه, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

گزارش میرزا حسن رشدیه از بازدید مدرسه قاجاریه ویادداشت تعهداز مدیر مدرسه قاجاریه ب‍ر اس‍اس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وزارت‌ م‍ع‍ارف‌ .