گزارشی در باب فرهنگ و هنر مردم گیلان ( مدارس گیلان )

عنوانگزارشی در باب فرهنگ و هنر مردم گیلان ( مدارس گیلان )
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۷
تاریخ نشر

دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
وضعیت رنگ

مصور

موضوعآیندگان, گیلان, مدرسه ها, مقاله, منابع نوشتاری, مواد برنامه درسی
متن کامل

فهرستی از نام مدارس گیلان تا پیش از سال ۱۳۱۴ و نام دروسی که در این مدارس تدریس می شده و اشاره به تغییر محتوای دروس در بعد از سال ۱۳۱۴.best shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp