گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۷)

عنوانگرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۲۸۰

شماره صفحهص۷
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, کتاب مصور, گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما, منابع دیداری
متن کامل
گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۷)