گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۲)

گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۲)
عنوانگرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۲۸۰

شماره صفحهص۱۲
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, کتاب مصور, گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما, منابع دیداری
متن کامل