گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۰)

عنوانگرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۲۸۰

شماره صفحهص۱۰
وضعیت رنگ

چاپ سنگی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, کتاب مصور, گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما, منابع دیداری
متن کامل
گرگ و روباه و نصیحت نامه حکما(۱۰)