گروه های تجربی

عنوانگروه های تجربی
گونهمقاله
نویسندگانمعلم, عباسعلی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۹

شماره

دوره۳۱ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹-۵۳
موضوععباسعلی معلم, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع به آموزش و پرورش در ۳۰ سال اخیر در ایران می‌باشد و پیشرفت هایی که دراین سال ها در مورد تعلیمات اجباری و مبارزه با بیسوادی بدست آمده را از نظر کیفی و کمی شرح داده است . همچنین توضیحاتی به روش‌های تدریس و اشتباهاتی که جلوی آن گرفته شده است و مدارسی که دهات و روستاهای دور افتاده از دبستان تا دبیرستان ساخته شده وتسهیلات و امکاناتی که در مدارس در اختیار دانش‌آموزان قرار داده شده ، داده شده است .