گروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه مهر ایران

گروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه مهر ایران
عنوانگروه نمایش دبیرستان دولتی دخترانه مهر ایران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعبیژن مفید, دبیرستان مهر ایران, عکس, مدرسه دخترانه, مدرسه دولتی
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

بیژن مفید در میان دانش آموزان